چرا فکر می‌کنم نوشتن مهم است

گزارش‌های زیادی درباره گرایش مردم در سال‌های اخیر به خواندن مقالات کوتاه اینترنتی به جای کتاب‌ها خوانده‌ام. البته احتمالا در ایران اوضاع نه تنها به همین شکل که حتی بدتر است.